گام به گام زبان انگلیسی سال هشتم درس هفتم

‎‎چهارشنبه, ۱۱ فروردين ‎۱۴۰۰

گام به گام زبان انگلیسی سال هشتم درس هفتم

 My Hobbies  معنی صفحه 54 (conversation) 

 

* Listen to two students and their English teacher talking about their hobbies.

 

Teacher: Do you have any hobbies, Zahra?

معلم: زهرا آیا شما هیچ سرگرمی داری؟

 

Zahra: Yes, I do. I watch movies as a hobby.

زهرا: بله من به عنوان سرگرمی فیلم تماشا می کنم.

 

Teacher: Interesting! How about you, Samira?

معلم: جالب است. شما چط.ر سمیرا؟

 

Samira: Well, I love reading.

سمیرا: خب، من عاشق خواندن هستم.

 

Zahra: Really? What sort of things do you read?

زهرا: واقعا؟ چه نوع چیزهایی می خوانی؟

 

Samira: Books, magazines, sports news on the Net, and sometimes poems.

سمیرا: کتاب، مجله، اخبار ورزشی در اینترنت و گاهی اشعار.

 

Zahra: And how about you, Mrs. Emami?

زهرا: و شما چطور خانم امامی؟

 

Teacher: Actually, I don’t have any hobbies. But I usually go to the gym in my free time.

معلم: درواقع من هیچ سرگرمی ندارم. اما من در اوقات فراغتم به باشگاه می روم.

 


 معنی صفحه 55 (practice 1) 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

Do you have any hobbies?
Yes, listening to stories on the radio.

آیا تو سرگرمی داری؟
من به داستان های رادیو گوش می کنم

 

What do you do as a hobby?
I watch movies as a hobby.

به عنوان سرگرمی چکار می کنی؟
به عنوان سرگرمی فیلم تماشا می کنم

 

Do you like reading?
Yes, very much.

خواندن را دوست داری؟
بله بسیار زیاد

 

What’s your hobby?
I enjoy searching the Web.

سرگرمی تو چیست؟
من از جستجوی در اینترنت لذت می برم


 معنی صفحه 55 (practice 2) 

 

* Listen to the examples. Then practice with a friend 

 

What do you do in your free time?
I go horse riding.

در وقت آزادت چکار می کنی؟
من  به اسب سواری می روم

 

I play tennis.

من تنیس بازی می کنم

 

What do you like to do in your free time?
I usually go shopping.

چی دوست داری در وقت آزادت انجام بدی؟
من معمولا خرید می روم

 

I walk in the park.

من در پارک راه می روم

 

I like playing computer games.

من دوست دارم بازی های کامپیوتری انجام بدم


 معنی صفحه 57 (spelling and prounciation) 

 

* Listen to a conversation between a student and her English teacher. 

 

Student : Excuse me. How do you say I-N-G in ‘reading’∗, ‘playing’∗, and ‘searching’∗?

دانش آموز: ببخشید شما I-N-G را در  “reading”, “playing” و “searching” چطور تلفظ می کنید؟

 

Teacher : Oh, there’s no /g/ at the end. Say ‘reading’, ‘playing’, and ‘searching’.

معلم: اوه در انتهای آن هیچ /g/ وجود ندارد. بگو  “reading”, “playing” و “searching”

 

Student: Thanks. How about B-R-O-W-S-I-N-G? How do you say it?

دانش آموز: ممنون، درباره B-R-O-W-S-I-N-G چطور؟ چطور آن را می گویید؟

 

Teacher : That’s ‘browsing’.

معلم: آن browsing است.


 پاسخ صفحه 57 (Listening and Writing) 

 

* Listen to the conversations and fill out the table below. 

Free Time Activities Hobbies Conversations
going horse riding playing computer games 1
playing basketball watching basketball 2

 پاسخ صفحه 58 (Reading, Speaking and Writing) 

Your teacher will give you cards about hobbies and free time activities. Ask three classmates what they do or like to do as their hobbies and in their free time. Then fill out the table below.

Free Time Activities Hobbies Name
Going shopping Watching movies Nahid
Jogging Going to swim Homa
Playing volleyball Reading a book Hora
Playing tennis Writing story Arezo

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن