درس هفتم علوم پنجم

درس هفتم علوم پنجم

 چه خبر ؟(2) 1- چگونه مزه ای را حس می کنیم ؟

هرگاه تکه هایی ( ذره هایی ) از جسم در آب دهان ما  حل شود ما مزه ی آن را حس می کنیم.

 

2- بر جستگی های روی زبان چه نام دارد ؟

پرز های چشایی.

ادامه مطلب ...
درس دوازدهم علوم پنجم

درس دوازدهم علوم پنجم

 از ریشه تا برگ 1- تار کشنده چیست ؟

روی ریشه ، تارهای نازک وجود دارد که به آنها تار کشنده می گویند ؛ که آب و مواد محلول در خاک را می گیرند و در اختیار گیاه می گذارند

 

2- کار آوند چیست ؟

آوردن آب از ریشه در قسمت‌های بالای گیاه یعنی ساقه و برگ می‌برند . آنها در برگ ، رگبرگ را به وجود می‌آورند

ادامه مطلب ...
فصل چهاردهم علوم دوم

فصل چهاردهم علوم دوم

 از گذشته تا آینده (نان) -1 اصلی ترین ماده ی غذایی کشور ما چیست ؟

نان

 

-2 مراحل تهیه نان را به ترتیب نام ببرید؟

1) درو کردن گندم

2) آسیاب کردن گندم و تهیه آرد.

3) خمیر کردن آرد

4) پختن خمیر در نانوایی

ادامه مطلب ...
فصل چهارم علوم سوم

فصل چهارم علوم سوم

 مواد اطراف ما (2) 1-اگر مقدار یک مایع را با ظرف ھای مختلف اندازه گیری کنیم،چه نتیجه ای حاصل می شود؟

عددھای مختلفی به دست می آید.

 

2-برای این که عدد ثابتی برای مقدار یک مایع به دست آوریم چه باید بکنیم؟

باید از واحد لیتر برای اندازه گیری مقدار مایعات استفاده کنیم.

ادامه مطلب ...
فصل هشتم علوم سوم

فصل هشتم علوم سوم

 جستجو کنیم و بسازیم 1-برای جلوگیری از نشتی آب در لوله ھای انتقال آب از چه ابزار و وسایلی می توان استفاده کرد؟

چسب ،واشر، نوار تفلون و..

 

2-روش ھای جلوگیری از نشتی آب را بنویسید.

1) بستن محل نشتی به کمک نوار تفلون.

2) استفاده از چسب در محل نشتی آب.

3) استفاده از واشر در محل اتصالات لوله ھای آب.

ادامه مطلب ...
فصل دوازدهم علوم سوم

فصل دوازدهم علوم سوم

 هر کدام جای خود (1) 1- جانوران معمولاً چه جاهایی زندگی می کنند؟

جایی که بتوانند نیازهایشان را به خوبی برطرف کنند.

 

2- ما به کمک ............نفس می کشیم.

(شُش هایمان)

ادامه مطلب ...
فصل سیزدهم علوم سوم

فصل سیزدهم علوم سوم

 هر کدام جای خود (2) 1- جانوران مهره دار به چند گروه طبقه بندی می شوند؟

آنها را نام ببرید.پنج گروه؛ ماهی ها دوزیستان – خزندگان – پرندگان و پستانداران.

 

2- مار و مارمولک جزء کدام گروه از مهره داران هستند و چگونه حرکت می کنند؟

خزندگان – مار دست و پا ندارد و رود زمین می خزد امّا مارمولک دست و پای کوتاهی دارد و هنگام حرکت،شکمش روی زمین کشیده می شود.

 

 

3- پوشش بدن خزندگان چیست؟

روی بدن آنها را پولک های سختی پوشانده است.

4- خزندگان و پرندگان چگونه تنفُّس می کنند؟

با شُش.

 

5- مارها و پرندگان چگونه تخم هایشان را نگه می دارند؟

پرندگان معمولاً روی تخم هایشان می خوابند و برخی مارها دورِ تخم هایشان حلقه می زنند.

 

6- سخنی از رسول خدا(ص)درباره ی آزار ترساندن به حیوانات بنویسید.

کسی که گنجشک یا پرنده ای دیگر را به نا حق بکشد،در روز قیامت مورد باز خواست قرار می گیرد.

 

7- پستانداران چه ویژگی هایی دارند؟

بدن پستانداران از مو یا پشم پوشیده شده است، با شُش تنفُّس می کنند، بچه می زایند و به آنها شیر می دهند.

 

8- چند نمونه از پستانداران را نام ببرید.

روباه – خرگوش – خرس – سنجاب – شیر – گربه – گاو – گوسفند – بُز و شتر.

 

9- بدن پرندگان و پستانداران از چه چیزی پوشیده شده است؟

بدن پرندگان از پَر و بدن پستانداران از مو یا پشم پوشیده شده است.

 

10- چرا ماهی ها را مهره دار می نامند؟

چون ماهی ها در پشت خود تعدادی مهره دارند که پشت سرهم قرار گرفته اند و ستون مهره را تشکیل داده اند.

 

11- خفّاش جزء کدام گروه از مهره داران است و چگونه حرکت می کند؟

پستانداران – به وسیله ی بالهایش پرواز می کند.

 

12- وال جزء کدام گروه از مهره داران است و در کجا زندگی می کند؟

پستانداران –در آب.

 

13- لاک پشت دریایی چگونه تنفُّس می کند؟

با شُش.

 

14- کدام یک از این جانوران تخم می گذارند و کدامیک بچّه می زایند؟

" مار خفّاش – عقاب – قورباغه و فُک "؟

مار، عقاب و قورباغه تخم می گذارند و خفّاش و فُک بچه می زایند.

 

15- کدام یک از این جانوران با شُش و کدام یک با آبشُش تنفُّس می کنند؟

" شترمرغ – وال – بچه قورباغه – مار و ماهی"؟

 شتر مرغ ، وال و مار با شُش تنفُّس می کنند و بچه قورباغه و ماهی با آبشُش می کنند.

 

ادامه مطلب ...
فصل پنجم علوم چهارم

فصل پنجم علوم چهارم

 گرما و ماده 1- دمای هوا در تابستان پیش تراست یا در زمستان؟ به چه دلیل؟

در تابستان، زیرا نور خورشید به طور عمود (راست) به زمین می تابد و طول روزها بیشتر است بنابراین گرمای بیشتری از خورشید به زمین منتقل میشود.

 

2- برای دسته قابلمه کدام ماده بهتراست؟ چوب؟ فلز؟ پلاستیک؟ به چه دلیل؟

چوب، زیراخاصیت نارسانایی آن نسبت به گرما بیشتر است و بسیار دیر و خیلی کم گرما را منتقل می کند.

ادامه مطلب ...
فصل دهم علوم چهارم

فصل دهم علوم چهارم

 بدن ما (2) 1-اندام های تنفسی رانام ببرید.

- بینی

- دهان

- نای

- نایژه

- شش ها

 

2- گنجایش شش ها به چیزهایی بستگی دارد؟

گنجایش شش ها به بزرگی آن ها بستگی دارد. که در افراد بزرگسال اندازه آن بزرگ ترازبچه ها است.

ادامه مطلب ...
فصل اول علوم نهم

فصل اول علوم نهم

 مواد و نقش آن‌ها در زندگی 

 

1- یک مواد به چند دسته تقسیم می شوند ؟

دو دسته برخی مواد خالص و برخی مخلوط اند

 

2- به چه موادی مواد خالص می گویند ؟

موادی که از یک نوع ماده تشکیل شده باشند

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن