گام به گام درس شانزدهم فارسی هشتم

‎‎چهارشنبه, ۲۹ بهمن ‎۱۳۹۹

گام به گام درس شانزدهم فارسی هشتم

 پرنده آزادی  خود ارزیابی صفحه 116 

1- دربند اول شعر پرندۀ آزادی تشبیه ها را بیابید؟

محمد در آغوش پدرش چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد.

 

2- منظور شاعر از کودکان سنگ چیست؟

کودکان سنگ به دست فلسطینی ها که برای دفاع از خود وکشورشانهیچ اسلحه ای به جزسنگ ندارند.

 

3- نوجوانان فلسطینی برای آزادی سرزمین خود، چه کارهایی می کنند؟

با تمام توانشان ایستادگی می کنندودرراهشان استوار هستند.


 

گفتگو کنید صفحه 116 

1- درباره «ادبیات پایداری»تحقیق کنید و نتیجه آن را در کلاس مطرح کنید.

 

2- با راهنمایی معلم خود، درباره نماد سرزمین فلسطین تحقیق کنید و حاصل آن را در کلاس اراه دهید.


 

فعالیت های نوشتاری صفحه 111 

 

1- پیشوند «ب» را به ابتدای فعل های زیر بیفزایید و شکل تغییر یافته آنها را بنویسید.

- آمد + ب  = بیامد

- افروخته است + ب = بیفروخته است

- افکنده بودند + ب = بیفکنده بودند

 

۲- در هر یک از جمله های زیر، گروه های اسمی را بیابید و هسته ، وابسته ها و نوع هر یک را مشخص کنید.

- هر سخن ارزشمند را پاس بدار       

- سخن: هسته

ارزشمند : وابسته پسین صفت بیانی

 

- هر روز، یک شعر زیبا بخوان.        

- شعر: هسته 

زیبا: وابسته پسین، صفت بیانی

 

- دانش آموزان، چند درخت کاشتند.        

- درخت: هسته 

چند: وابسته پیشین، صفت مبهم

 

۳- درک و دریافت خود را از این بخش شعر کودکان سنگ» بنویسید.

«وطنی زاده میشود در چشم ها و افقی دیگر، نمایان...».

دنیا تولد ملتی دیگر را می بیند و قدرت مظلومان آشکار می شود.

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.