گام به گام درس سیزدهم فارسی هشتم

‎‎چهارشنبه, ۲۹ بهمن ‎۱۳۹۹

گام به گام درس سیزدهم فارسی هشتم

 ادبیات انقلاب  خودارزیابی صفحه 97 

1- سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید.

1) خدا محوری ودین باوری 

2) رهبری بر پایه اصل ولایت فقیه

3) وحدت و یکپارچگی مردم.

 

2- مقصود از عبارت انقلاب اسلامی، تولدی دیگر» چیست؟

پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از بنیادهای فکری، فرهنگی ومعیارهای ارزشی و اخلاقی دگرگون شد.

 

3- به نظر شما چرا آثار فرهنگی، آیینه احوال و افکار جامعه است؟

زیرا زبان هر دوره ای پایه باورها ارزش های دینی و اخلاقی و به طور کلی بربنیاد فرهنگ حاکم برآن زمان سامان می یابد.


 

گفت وگو صفحه ۹۸ 

1- پس از مشورت و گفت وگو با اعضای گروه درباره «پیروزی انقلاب اسلامی ایران» گزارشی کوتاه به کلاس ارائه دهید. 

به عهده دانش آموز

 

۲- درباره راههای تقویت «خودباوری نوجوانان» در زمینه های مختلف علمی، اجتماعی و... گفت وگو کنید.

تقویت اعتماد به نفس و خودباوری در یک ملت مخصوصا جوانان باعث شکوفایی علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... می شود. به نمونه ای توجه کنید: دانشجویی در کلاس خوابش می برد. استاد یکی از مسئله های حل نشده را برای آشنایی دانشجویان بر تابلوی کلاس می نویسد. استاد و دانشجویان پس از زنگ از کلاس خارج میشوند. دانشجوی مورد نظر از خواب بیدار میشود و می بیند که کسی در کلاس نیست. اما در تابلوی کلاس مسئله ای مطرح شده است. فکر می کند که تمرین و فعالیت در منزل است. تند تند آن را یادداشت می کند و به منزل می رود. جلسه بعد از استاد میپرسد که تکالیف را تحویل نمیگیرید. استاد با تعجب می پرسد کدام تکالیف؟ میگوید همانی که جلسه پیش بر تابلو نوشته بودید. استاد دوباره می پرسد مگر شما آن را حل کردید؟ دانشجو می گوید بله و همه با تعجب به او نگاه می کنند. به نظر شما اگر خودباوری و اعتماد به نفس این دانشجو نبود تمرینی به این دشواری حل میشد؟


 

فعایت های نوشتاری صفحه 98 

1- در متن درس، از میان گروه کلمات مهم املایی، دو نمونه برای هر یک از انواع ترکیب (اضافی وصفی) بیابید و بنویسید.

ترکیب وصفی:

واقعه عظیم – روحیه جوانمردی.

 

ترکیب اضافی:

ادبیات انقلاب – وحدت کلمه.