گام به گام درس دوازدهم فارسی هشتم

‎‎چهارشنبه, ۲۹ بهمن ‎۱۳۹۹

گام به گام درس دوازدهم فارسی هشتم

 شیر حق  خود ارزیابی صفحه ۹۰ 

1- در بیت اول، به کدام صفات حضرت علی اشاره شده است؟

اخلاص عمل و خالص بودن برای خدا

 

۲- کدام بیت با مفهوم عبارت «الاعمال بالنیات» مناسبت دارد؟

گفت : من تیغ از پی حق میزنم     

بنده حقم نه مأمور تتم 

 

۳- مولوی، در بیت نهم، بر چه نکته ای تأکید دارد؟ 

کار را برای خدا انجام دادن نه برای خلق خدا


 

 گفت وگو صفحه ۹۱ 

1- حدیثی از پیامبر اسلام بیابید که در آن به مفهوم مصراع «افتخار هر نبی و هر ولی» اشاره شده باشد؛ سپس در کلاس درباره آن گفت وگو کنید.

هرکس من مولا و پیشوای او هستم پس اینک علی مولا و پیشوای اوست خدایا دوست بدار هر که او را دوست دارد و دشمن بدار هر که او را دشمن دارد.

 

۲- درباره راه های درست مبارزه با خشم نابجا با دوستان خود گفت وگو کنید.

بزرگان دین، روانشاسان و... توصیه می کنند که در موقع عصبانیت تصمیم نیگرید. مخصوصا اگر عصبانیت بیجا و بی موقع باشد. موقع عصبانیت چند قدم راه بروید، لیوانی آب بنوشید، تغییر موقعیت دهید تا آرام شوید و...


 

 فعالیت های نوشتاری صفحه ۹۲ 

1- برای هر یک از واژه های زیر، دو هم خانواده بنویسید.

اخلاص = خلوص - خالص

حق = حقوق - حقیقت

مأمور = امر - امور

 

2- معادل معنایی واژه «اسد» را از متن درس بیابید و با آن یک تشبیه بسازید و ارکان آن را مشخص کنید.

اسد به معنی شیر است.

محمد (مشبه) مانند (ادات تشبیه) شیر (مشبه به) شجاع (وجه شبه) است.

 

3- جاهای خالی نمودار زیر را با نوشتن کلمات مناسب پر کنید

وابسه پیشین
وابسه پیشین هسته وابسه پسین
صفت پرسشی اسم صفت بیامی
     
     

 

4- گروه های اسمی مشخص شده در جمله های زیر را به هسته و وابسته تجزیه کنید و در جدول قرار دهید.

چه انشای زیبایی را نوشتهای!

عجب لباس گران قیمتی را به فقیر بخشیدی!

چه پرسش دقیقی از معلم پرسیدی!

گروه اسمی
وابسه پیشین هسنه وابسته پسین
صفت تعجبی اسم صفت بیانی