گام به گام درس دهم فارسی هشتم

‎‎چهارشنبه, ۲۹ بهمن ‎۱۳۹۹

گام به گام درس دهم فارسی هشتم

 قلم سحر آمیز  

 خودارزیابی صفحه 78 

1- سیدجمال الدین اسدآبادی در چه زمینه هایی استعداد داشت؟