فصل سیزدهم علوم دوم

فصل سیزدهم علوم دوم

 بعد از جشن -1 مهمترین ماده ای که روی مواد مختلف تاثیر می گذارد ، چیست ؟

آب.

 

-2 مواد مختلف را چگونه نگهداری می کنند ؟

- بعضی مواد را در جای خشک نگهداری می کنیم.

- بعضی مواد را در جای خنک یا سرد نگهداری می کنیم.

- بعضی مواد را دور از نور نگهداری می کنیم و....

ادامه مطلب ...
فصل اول علوم سوم

فصل اول علوم سوم

 زنگ علوم 1-  مراحل کار پژوهشگر را به ترتیب بنویسید.

 1) طرح پرسش

2) جمع آوری اطّلاعات

3) مرتّب کردن اطّلاعات

4) تهیّه ی گزارش

 

2- اولین مرحله ی کار پژوهشگر برای حلِّ مسایل علمی چیست؟

 طرح پرسش

ادامه مطلب ...
فصل دوم علوم سوم

فصل دوم علوم سوم

 خوراکی ها 1-در یک روز چند وعده غذا مصرف می کنیم؟

سه وعده که شامل صبحانه، ناھار و شام است.

 

2 - مھم ترین وعده ی غذایی کدام است؟ چرا؟

صبحانه مهمترین وعده غذایی است، زیرا برای انجام کارھای روزانه نیز به انرژی زیادی نیاز زیادی نیاز داریم و از طرفی پس از آن به مدت طولانی غذا نمی خوریم.

ادامه مطلب ...
فصل پنجم علوم سوم

فصل پنجم علوم سوم

 آب ماده ای با ارزش 1-چرخه ی آب چیست؟

مرحله اول : گرمای خورشید سبب بخارشدن آب دریاھا می شود.

مرحله دوم : بخار آب ھنگام بالا رفتن سرد می شود و به ابر تبدیل می شود.

مرحله سوم : اگر ابرھا به اندازه کافی سرد شوند، ازآن ھا باران یا برف می بارد.

مرحله چهارم : قسمتی از آب باران و برف درون زمین فرو می رود و قسمتی به دریا بر می گردد و دوباره تبخیر می شود. به این جریان آب در طبیعت چرخه ی آب می گویند.

ادامه مطلب ...
فصل نهم علوم سوم

فصل نهم علوم سوم

 نیرو ، همه جا (1) 1 - چگونه می توانیم جسمی را به حرکت در آوریم؟

با ھل دادن و کشیدن.

 

2 - نیرو به چه صورت ھایی می تواند باشد؟

به صورت کشیدن- به صورت ھل دادن – ھم به صورت کشیدن و ھم به صورت ھل دادن.

ادامه مطلب ...
فصل دهم علوم سوم

فصل دهم علوم سوم

 نیرو ، همه جا (2) 1-اگر دو آھن ربا نزدیک ھم قرار بگیرند چه اتفاقی می افتد؟

به ھم نیرو وارد می کند.

 

2-اگر دو سر مثل ھم آھن ربا ھا را به ھم نزدیک کنیم ، ھم دیگر را......................

دفع می کنند

ادامه مطلب ...
فصل یازدهم علوم سوم

فصل یازدهم علوم سوم

 بکارید و ببینید 1- چه چیزی گیاه را در خاک نگاه می دارد؟

ریشه

 

2- ریشه ی گیاهان به چند گروه تقسیم می شوند؟ آن ها را نام ببرید و برای هر کدام یک مثال بزنید.

دو گروه. ریشه های راست مانند ریشه ی گیاه لوبیا و ریشه های افشان مانند ریشه ی گندم.

ادامه مطلب ...
فصل چهاردهم علوم سوم

فصل چهاردهم علوم سوم

 از گذشته تا آینده 1- در زمانهای قدیم برای نگهداری موادِّ غذایی و جلوگیری از فاسد شدن آنها از چه روش هایی استفاده می کردند؟

بعضی از موادِّ غذایی را داخل نمک یا آب نمک قرار می دادند و یا آنها را خشک می کردند، گوشت را در سبدهای توری در جاهای سایه آویزان می کردند تا خُنَک بماند و فاسد نشود.

 

2- برخی از روش های نگهداری موادِّ غذایی را بنویسید.

خُنَک کردن – خشک کردن – پختن و استفاده از نمک.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن