فصل یازدهم علوم نهم

فصل یازدهم علوم نهم

 گوناگونی جانداران 1- زیست شناسان به منظور مطالعه و استفاده راحت‌تر از جانداران آن‌ها را در گروه‌های متفاوتی قرار می دهند

 

2-  کلید شناسایی دوراهی را تعریف کنید :

به راهنمایی و کلیدی که برای شناسایی جانداران طرح می شود کلید شناسایی دوراهی می گویند

ادامه مطلب ...
فصل دوازدهم علوم نهم

فصل دوازدهم علوم نهم

 دنیای گیاهان 1- چند نوع آوند وجود دارد ؟

دو نوع آوند های چوبی و آبکشی

 

2- کربوهیدرات ها در کدام قسمت گیاه ساخته میشود ؟

اندام سبز گیاه

ادامه مطلب ...
فصل سیزدهم علوم نهم

فصل سیزدهم علوم نهم

 جانوران بی مهره 1- دانشمندان سلسله جانوران را در دو گروه اصلی مهره داران و بی مهره ها رده بندی میکنند که بیشتر جانوران در گروه بی مهره ها قرار می گیرند

 

2- سه خصوصیت جانوران را بنویسید ؟

1) سلول یوکاریوتی دارند

2) مصرف کنند

3) پرسلولی

ادامه مطلب ...
فصل چهاردهم علوم نهم

فصل چهاردهم علوم نهم

 جانوران مهره دار 1- مهره داران در بخش از اسکلت داخلی خود ستون مهره دارند که بخش‌های دیگر اسکلت به آن متصل است

 

2- وجود اسکلت داخلی در مهره داران باعث تفاوت این جانور از نظر اندازه و قدرت با بقیه جانوران شده است

ادامه مطلب ...
فصل پانزدهم علوم نهم

فصل پانزدهم علوم نهم

 با هم زیستن 1- بوم سازگان را تعریف کنید ؟

عوامل زنده و غیرزنده محیط و تأثیرهایی که بر هم می گذارند سیستمی به نام بوم سازگان را می سازند

 

2- سه عامل غیر زنده و دو عامل زنده در بوم سازگان را بنویسید ؟

عوامل غیر زنده :

هوا ، خاک ، نور خورشید 

عوامل زنده :

گیاهان ، جانوران

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن