گام به گام علوم نهم درس یازدهم

گام به گام علوم نهم درس یازدهم

 گوناگونی جانداران  

 فعالیت صفحه 123 

 

با در نظر گرفتن صفت های ظاهری، جانوران زیر را طبقه بندی و کلید دوراهی برای شناسایی آنها طراحی کنید.

 

پاسخ ها متفاوت – مالک صحت نوشتن کلید شناسایی بر اساس معیارهای دقیق طبقه بندی نیست بلکه

هدف آشنایی اولیه دانش آموزان با مفاهیم و طرز نوشتن کلید های شناسایی دو راهی است . 

 

ادامه مطلب ...
گام به گام علوم نهم درس دوازدهم

گام به گام علوم نهم درس دوازدهم

 دنیای گیاهان  

 فعالیت صفحه 132 

 

مشاهده ای برای نشان دادنِ حرکت آب در طول ساقه طراحی کنید.

 

پاسخ ها متفاوت :

 

مثال ساقه ای کرفس را در مقداری آب رنگی قرار داده و پس از جند ساعت با برش طولی ساقه (دم برگ)

کرفس حرکت آب رنگی را در طول ساقه مشاهده می کنیم . 

 

ادامه مطلب ...
گام به گام علوم نهم درس سیزدهم

گام به گام علوم نهم درس سیزدهم

 جانوران بی مهره  

 فعالیت صفحه 143 

 

با توجه به آنچه دربارهٔ اسفنج آموختید، طرح ساده ای از بدن اسفنج را رسم کنید و با توجه به آن چگونگی

تغذیه و تنفس و دفع مواد زائد آن را توضیح دهید.


ادامه مطلب ...
گام به گام علوم نهم درس چهاردهم

گام به گام علوم نهم درس چهاردهم

 جانوران مهره دار  

 گفت و گو کنید صفحه 152 

 

دربارهٔ دوکی بودن بدن ماهی، لغزنده بودن سطح بدن و قرار گرفتن بخشی از هر پولک جلویی روی پولک

عقبی، با همدیگر، گفتوگو کنید و برای هر کدام از این ویژگی ها، دلیلی بیان کنید.

 

دوکی بودن: باعث کاهش اصطکاک بین آب و بدن ماهی شده و به راحتی می تواند در آب حرکت کند

 

لغزنده بودن: این مواد نقش کاهنده اصطکاک را دارند که به ماهی در حرکت و فرار از صیاد کمک می کند.

 

قرار گرفتن پولک ها : با قرار گرفتن بخشی از پولک ها بر روی هم آب درون شکاف دو پولک نفوذ نمیکند و به همین دلیل مقاومتی در برابر حرکت رو

به جلو ایجاد نمیکند

 

ادامه مطلب ...
فصل اول علوم نهم

فصل اول علوم نهم

 مواد و نقش آن‌ها در زندگی 

 

1- یک مواد به چند دسته تقسیم می شوند ؟

دو دسته برخی مواد خالص و برخی مخلوط اند

 

2- به چه موادی مواد خالص می گویند ؟

موادی که از یک نوع ماده تشکیل شده باشند

ادامه مطلب ...
فصل دوم علوم نهم

فصل دوم علوم نهم

 رفتار اتم ها با یکدیگر 

 

1- ماده خالص به دو صورت عنصر و ترکیب است.

 

2- ترکیب چیست ؟
ماده خالصی است که از چند نوع اتم مختلف به دست می آید مثال آب ، اتانول و سدیم کلرید
ادامه مطلب ...
فصل سوم علوم نهم

فصل سوم علوم نهم

 به دنبال محیطی بهتر برای زندگی 

 

1- انسانها با مصرف بی رویه و غیرمنطقی منابع سبب برهم خوردن چرخه طبیعی شده اند .

 

2- چند نمونه از چرخه های طبیعی را نام ببرید ؟

1) چرخه کربن

2) چرخه آب

3) چرخه سنگ

4) چرخه گیاهان

ادامه مطلب ...
فصل چهارم علوم نهم

فصل چهارم علوم نهم

 حرکت چیست ؟ 

 

1- مسافت طی شده را تعریف کنید ؟

کل مسیر پیموده شده توسط یک متحرک از مبدا تا مقصد را مسافت طی شده می گویند

 

2- بردار را تعریف کنید ؟

اگر پاره خطی دارای جهت باشد به آن بردار می گویند 

ادامه مطلب ...
فصل پنجم علوم نهم

فصل پنجم علوم نهم

 نیرو 

 

1- نیرو چیست ؟

نیرو اثر متقابل دو جسم است یا نیرو آملی است که اگر بر یک جسم وارد شود باعث تغییر در وضعیت می شود 

 

2- در به وجود آمدن نیرو همواره دو جسم مشارکت دارند که این اجسام لزوما در تماس با یکدیگر نیستند

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن