درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی سوم

درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی سوم

 جهت های اصلی 1- جهت های اصلی را نام ببرید ؟
شمال – جنوب – مشرق – مغرب

 

2- مشرق ومغرب به چه جهت هایی گفته می شود؟
به جهتی که هر روز صبح خورشید از آنجا طلوع می کند” مشرق”و به جهتی که در پایان روز خورشید غروب می کند مغرب”می گویند.

ادامه مطلب ...
درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی سوم

درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی سوم

 پست 1- چه چیزهایی رامی توان ازطریق پست ازجایی به جایی دیگرفرستاد؟
نامه،کتاب،مجله،برخی  کالاهای تجاری سبک وکم حجم و……………….

 

2- آیاهریک ازماموران اداره ی پست نامه های قسمت های مختلف شهر را می رسانند؟
خیر،در اداره پست شهرها را به مکان ها و قسمت های مختلفی تقسیم می کنند،
نامه هایی راکه ازشهرهای دیگر می رسند ابتدا درقفسه یا کمد مخصوص به آن منطقه قرارمی دهند سپس هر ماموراداره ی پست که مخصوص منطقه ای خاص می باشدنامه های منطقه ی خودرابرمی داردو به محل می برد.

ادامه مطلب ...
درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی سوم

درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی سوم

 ایمنی در کوچه و خیابان 1- هنگامی که ازمنزل خارج می شویم چه نکات ایمنی رابایدرعایت کنیم؟
الف)با یادخدا از خانه
ج)هرگزبا افراد غریبه حرف نزنیم و با آنهاجایی نرویم و از آنهاچیزی نگیریم
د)هنگام عبور از عرض خیابان ازقسمت خط کشی عبور کنیم ،
ه)به چراغ عابر پیاده توجه کنیم ،
و)در پیاده رو راه برویم و در طول خیابان قدم نزنیم ،
ز)موقع راه رفتن جلو خود را نگاه کنیم و مشغول کاری دیگر نباشیم
.

ادامه مطلب ...
فصل اول علوم سوم

فصل اول علوم سوم

 زنگ علوم 1-  مراحل کار پژوهشگر را به ترتیب بنویسید.

 1) طرح پرسش

2) جمع آوری اطّلاعات

3) مرتّب کردن اطّلاعات

4) تهیّه ی گزارش

 

2- اولین مرحله ی کار پژوهشگر برای حلِّ مسایل علمی چیست؟

 طرح پرسش

ادامه مطلب ...
فصل دوم علوم سوم

فصل دوم علوم سوم

 خوراکی ها 1-در یک روز چند وعده غذا مصرف می کنیم؟

سه وعده که شامل صبحانه، ناھار و شام است.

 

2 - مھم ترین وعده ی غذایی کدام است؟ چرا؟

صبحانه مهمترین وعده غذایی است، زیرا برای انجام کارھای روزانه نیز به انرژی زیادی نیاز زیادی نیاز داریم و از طرفی پس از آن به مدت طولانی غذا نمی خوریم.

ادامه مطلب ...
فصل چهارم علوم سوم

فصل چهارم علوم سوم

 مواد اطراف ما (2) 1-اگر مقدار یک مایع را با ظرف ھای مختلف اندازه گیری کنیم،چه نتیجه ای حاصل می شود؟

عددھای مختلفی به دست می آید.

 

2-برای این که عدد ثابتی برای مقدار یک مایع به دست آوریم چه باید بکنیم؟

باید از واحد لیتر برای اندازه گیری مقدار مایعات استفاده کنیم.

ادامه مطلب ...
فصل پنجم علوم سوم

فصل پنجم علوم سوم

 آب ماده ای با ارزش 1-چرخه ی آب چیست؟

مرحله اول : گرمای خورشید سبب بخارشدن آب دریاھا می شود.

مرحله دوم : بخار آب ھنگام بالا رفتن سرد می شود و به ابر تبدیل می شود.

مرحله سوم : اگر ابرھا به اندازه کافی سرد شوند، ازآن ھا باران یا برف می بارد.

مرحله چهارم : قسمتی از آب باران و برف درون زمین فرو می رود و قسمتی به دریا بر می گردد و دوباره تبخیر می شود. به این جریان آب در طبیعت چرخه ی آب می گویند.

ادامه مطلب ...
فصل ششم علوم سوم

فصل ششم علوم سوم

 زندگی ما و آب 1-آیا آب در ھمه ی خاک ھا به یک اندازه فرو می رود؟

خیر .

 

2-چرا آب، ھمه جا در زمین فرو نمی رود؟

زیرا جنس خاک در زمین ھای مختلف با ھم فرق می کند و مقدار آبی که در زمین فرو می رود به جنس خاک بستگی دارد.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن