درس اول مطالعات اجتماعی نهم

درس اول مطالعات اجتماعی نهم

 گوی آبی زیبا 

 

1- جایگاه زمین درفضا را بیان کنید؟

زمین ما بخش کوچکی از  منظومه خورشیدی است؛ منظومه ای متشکل از یک ستاره به نام خورشید و اجرام آسمانی متعدد که در مدارهای پیرامون آن میگردند.

 

2- منظومه شمسی دارای چند سیاره است؟ واین سیارات به چند دسته تقسیم شده اند ؟ بیان کنید .

منظومه خورشیدی دارای هشت سیاره است؛ چهار سیاره نزدیک به خورشید ، که سطوح سنگی و جامد دارند و به آنها سیاره های درونی میگویند . مانند : تیر، ناهید، زمین ومریخ . چهار سیاره دورتر که از گازهای مختلف تشکیل شده اند و سیاره های بیرونی نامیده میشوند.مانند:مشتری، زحل، اورانوس و نپتون

ادامه مطلب ...
درس دوم مطالعات اجتماعی نهم

درس دوم مطالعات اجتماعی نهم

 حرکات زمین 

 

1-منظوراز حرکت وضعی زمین چیست و چه نتایجی دارد؟

زمین در هر 24 ساعت یکبار به دور محور خود میچرخد، که به آن حرکت وضعی میگویند. و از نتایج آن :

الف) پیدایش شب و روز  

ب) اختلاف ساعت بین نواحی مختلف

 

2-اگر زمین به دورخود نمی چرخید چه اتفاقی می افتاد؟ 

همواره قسمتی از کره زمین روز  می شد ودر قسمتی دیگر شب. که در این صورت زندگی درروی کره زمین امکان پذیر نبود.

ادامه مطلب ...
درس سوم مطالعات اجتماعی نهم

درس سوم مطالعات اجتماعی نهم

 چهره زمین 


1-سیاره زمین از چند محیط تشکیل شده است؟ آن ها را بیان کنید.

الف) بخش خارجی کره زمین یا پوسته آن که حالت جامد دارد واز سنگ و خاک تشکیل شده سنگ کره (لیتوسفر) نامیده میشود.

ب) آب کره (هیدروسفر) شامل اقیانوسها و دریاها، دریاچه ها، رودها و بقیه آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی، یخچالها و نزولات جوی میشود.

ج) هواکره (اتمسفر) نیز شامل گازهایی است که دور تا دور کره زمین را فرا گرفته اند.

د) این سه محیط با هم  سیاره زمین را برای زندگی انسان و دیگر موجودات زنده یعنی زیست کره (بیوسفر) مناسب میسازند.

ادامه مطلب ...
درس چهارم مطالعات اجتماعی نهم

درس چهارم مطالعات اجتماعی نهم

 آب فراوان ، هوای پاک 

 

1- آب کره(هیدروسفر) چه منابعی را شامل می شود؟

آب کره (هیدروسفر) همه آبهای زمین یعنی اقیانوسها، دریاها، دریاچه ها و رودها و … را شامل میشود.

 

2- پنج مجموعه بزرگ آب ها را نام ببرید.

اقیانوس آرام

اطلس

هند

منجمدشمالی

منجمدجنوبی

ادامه مطلب ...
درس پنجم مطالعات اجتماعی نهم

درس پنجم مطالعات اجتماعی نهم

 پراکندگی زیست بوم های جهان 

 

1- زیست بوم (بیوم) چیست ؟

 زیست بوم یک ناحیه ی جغرافیایی است که در آن ، انواع خاصی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند و ناحیه ی مشخصی را به وجود می آورد .

 

2- وجود هر زیست بوم در یک ناحیه به چه عواملی بستگی دارد؟ یا تنوع زیست بوم ها به چه عواملی بستگی دارد؟ ؟

آب و هوا ، شکل ناهمواری ها ، میزان ارتفاع زمین و جنس خاک .

ادامه مطلب ...
درس هفتم مطالعات اجتماعی نهم

درس هفتم مطالعات اجتماعی نهم

 جمعیت جهان 

 

1- علت اصلی رشد فوق العاده جمعیت در سال های اخیر چیست ؟ 

کاهش میزان مرگ و میرها و به ویژه مرگ و میر کودکان .زیرا در گذشته بسیاری از مردم بر اثر بیماری های واگیر دار و عفونی ، گرسنگی و قحطی یا جنگ از بین می رفتند

 

2- در دو قرن اخیردو عامل موجب کاهش چشمگیر مرگ ومیرها شده است نام برده و توضیح دهید . ؟

الف) بهبود بهداشت :

با پیشرفت در پزشکی و تولید واکسن ها و آنتی بیوتیک ها و کنترل بیماریهای واگیردار چون وبا و سل و ... مرگ و میرها کاهش یافت .

ب) بهبود تغذیه :

با پیشرفت و گسترش کشاورزی صنعتی ، تولید مواد غذایی افزایش یافت و با پیشرفت وسایل حمل و نقل ، انتقال غذا به نواحی دورتر امکان پذیر شد

ادامه مطلب ...
درس هشتم مطالعات اجتماعی نهم

درس هشتم مطالعات اجتماعی نهم

 جهان نابرابر 

 

1- نابرابری جهانی به چه معناست ؟

به این معنی که از نظر ثروت و درآمد ، کیفیت زندگی مردم و دسترسی به مسکن مناسب ، آموزش ، بهداشت ، اشتغال ، گذراندن اوقات فراغت ، و نظایر آن تفاوت های زیادی بین کشورها دیده می شود .

 

2- یکی از عوامل مهمی که در سنجش نابرابری کشورها با یکدیگر مورد توجه قرار گرفته چیست؟

عامل اقتصادی و عناصری چون میزان تولید ، درآمد ، اشتغال و مانند آنهاست .

ادامه مطلب ...
درس نهم مطالعات اجتماعی نهم

درس نهم مطالعات اجتماعی نهم

 ایرانی متحد و یکپارچه 

 

1- اوضاع سیاسی ایران هنگام تأسیس حکومت صفوی چگونه بود؟

هنگام به قدرت رسیدن صفویان، کشور ما حکومت واحد و قدرتمندی نداشت و دچار تفرقه و تجزیه شده بود – حاکمان بخش های مختلف ایران با هم درگیر جنگ بودند – امنیت و آرامش شهرها وروستاها از بین رفته بود .

 

-2همزمان با حکومت صفویان کدام حکومت های همسایه در فکر گسترش قلمرو خود بودند ؟

امپراتوری عثمانی که با حمله های پیاپی به سرزمین های همجوار ، بر قلمرو خود می افزود . سلطان عثمانی خود را خلیفه ی مسلمانان می دانست و به ایران نیز طمع داشت . درشمال شرق ایران (ماوراالنهر) ، اُزبک ها قدرت گرفته بودند و به مرزهای ایران می تاختند .

ادامه مطلب ...
درس دهم مطالعات اجتماعی نهم

درس دهم مطالعات اجتماعی نهم

 اوضاع اجتماعی ، اقتصادی ، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی 1- چرا در دوران صفویه شرایط مناسبی برای رونق زندگی اجتماعی و اقتصادی پدید آمد؟

به دلیل :

1- وجود حکومت مرکزی نیرومند

2- برقراری نظم و امنیت در سراسر کشور

 

2- بیشترین ساکنان ایران در دوره صفوی به ترتیب چه کسانی بودند ؟ و به چه کارهایی اشتغال داشتند؟

روستاییان و کوچنشینان به ترتیب بیشترین ساکنان ایران را تشکیل می دادند . همچون گذشته ، کوچ نشینان به دامداری و صنایع دستی و روستاییان بهکشاورزی و صنایع دستی اشتغال داشتند.

ادامه مطلب ...
درس یازدهم مطالعات اجتماعی نهم

درس یازدهم مطالعات اجتماعی نهم

 تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران 

 

1- با تسلط افغان ها و قتل شاه سلطان حسین ، ایران گرفتار چه بحران هایی شد؟

ایران گرفتار تجزیه و تفرقه شد . افغان ها توان حکومت بر سراسر ایران را نداشتند . به همین دلیل در گوشه و کشور مدعیانی سر براوردند . روسیه و عثمانی نیز با استفاده از آشفتگی اوضاع، قسمت هایی از شمال و غرب ایران را اشغال کردند .

 

 2- نادر که بود و چگونه سلسله ی افشاریه را پایه گذاری کرد ؟

نادر سرداری از ایل افشار بود. برای نجات ایران به یکی از شاهزادگان صفوی پیوست . او نخست افغان ها را سرکوب و تارومار کرد و سپس نیروهای روسیه و عثمانی را از ایران بیرون راند . نارد پس از این پیروزی ها ، خاندان صفوی را کنار زد و بر تخت شاهی نشست . بدین ترتیب سلسله افشاریه پایه گذاری شد.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن