گام به گام جلسه اول درس هفتم قرآن هفتم

گام به گام جلسه اول درس هفتم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 یَهدی هدایت میکند
2 الـَّذیـنَ کسانی که
3 یَعمَلونَ نجام می دهند ، عمل می کنند
4 صالِحات کارهای خوب
5 اَنَّ که، اینکه، قطعاً
6 کَبیر، کَبیرَة بزرگ
7 یُومِنونَ ایمان می آورند
8 ءاخِرَة آخرت ، قیامت

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه اول درس هشتم قرآن هفتم

گام به گام جلسه اول درس هشتم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید و سعی کنید معنای کلمات را به خاظر بسپرید

 

ردیف کلمه  معنا
1 اَنزَلَ نازل کرد ، فرو فرستاد
2 جَعَلنا قرار دادیم
3 زینَة زینت ، زیبایی
4 اَحسَن بهترین ، بهتر
5 اِذ وقتی که ، هنگامی که
6 کَهف غار
7 آت ببخش به ، بده به
8 لَدٌن نزد

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه دوم درس هشتم قرآن هفتم

گام به گام جلسه دوم درس هشتم قرآن هفتم

فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنی
1 یَقولونَ می گویند
2 صَغیر، صَغیرَة کوچک
3 وَجَدوا یافتند
4 عَمِلوا عمل کردند ، انجام دادند
5 لایَظلِمُ ظلم نمی کند ، ستم نمی کند
6 اَحَد کسی ، یکتا ، یگانه
7 قُلنا گفتیم
8 سَجَدوا سجده کردند

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه دوم درس نهم قرآن هفتم

گام به گام جلسه دوم درس نهم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنی
1 بَین میان
2 هُما آن دو
3 جَعَل قرار داد
4 مَهد محل آرامش و آسایش
5 سُبُل راه ها ، جمع سیل
6 ماء آب ، باران

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن