معنی شعر شیر حق فارسی هشتم

معنی شعر شیر حق فارسی هشتم

 شیر حق  معنی شعر شیر حق صفحه 90 

 

از علی آموز اخلاص عمل *** شیر حق را دان منزّه از دغل 

اخلاص و درستی عمل را از حضرت علی (ع) بیاموز  ، حضرت علی (ع) ، شیر خدا را  از ناراستی،  پاک بدان.

 

در غزا بر پهلوانی دست یافت *** زود شمشیری برآورد و شتافت

در جنگ بر پهلوانی تسلط یافت و غالب شد. فوری شمشیر را بیرون آورد و برای کشتنش شتافت.

ادامه مطلب ...
معنی حکایت اندرز پدر

معنی حکایت اندرز پدر

 اندرز پدر 

یاد دارم که در ایام طفولیت، متعبد و شب خیز بودم. شبی در خدمت پدر، رحمة الله علیه، نشسته بودم و همه شب، دیده بر هم نبسته و مُصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه ای گرد ما خفته.

پدر را گفتم: از اینان، یکی سر برنمی دارد که دوگانه ای بگزارد. چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند.

گفت: جان پدر! تو نیز اگر بخفتی، بِه از آن که در پوستینِ خلق، اُفتی.

ادامه مطلب ...

آموزش حروف الفبا با شعر

 

آ اول آفتابه صبح شده وقت کاره

ب اول بلبله جاش تو درخت و گله

پ اول پلنگه که حیوونی زرنگه

ت اول تربچه که گرده مثل بقچه

ث اول ثریاست ستاره ای در هواست

ادامه مطلب ...

کلمات مهم کتاب فارسی اول

کلمات مهمّ ِ کتاب فارسی اوّل ابتدایی

تاب - سوت

ت   تـ

ثریّا باعث ثانیه مثل کثیف اثر - مبعث

ث   ثـ

حلزون  -  احساس -  حرکت  - صبح حیوان حوله تمساح حمّام  محمّد  خوش حال

ح    حـ

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن