فصل دوازدهم علوم دوم

‎‎دوشنبه, ۱۷ آذر ‎۱۳۹۹

فصل دوازدهم علوم دوم

 برای جشن آماده شویم -1 ماده یعنی چه ؟

تمام چیزهای اطراف ما ماده نام دارد .ماده جا می گیرد.

 

-2 چند ماده که در اطراف خود می بینی نام ببر؟

میز صندلی لباس مداد آب و.....

 

-3 به چه موادی جامد میگویند ؟

به موادی که شکل معین ( مشخص ) دارند، جامد میگویند. مثل: میز، کتاب، قند

 

-4 به چه موادی مایع می گویند ؟

به موادی که شکل معیین ( مشخص )ندارند و شکل ظرفی را می گیرند که در آن ریخته می شوند .مثل : آب چای نوشابه و....

 

-5 به چه موادی گاز میگویند؟

گازها شکل مشخصی ندارند. بعضی از گازها به چشم دیده نمیشوند. مثل: هوا، گاز شهری

 

-6 کدام ماده هم به صورت مایع و هم به صورت جامد و هم به صورت گاز در محیط زندگی ما وجود دارد؟

آب: وقتی جامد است به صورت یخ، وقتی گاز است به صورت بخار و وقتی مایع است به صورت آب خوردنی

 

-7 به موادی که در هوا پخش می شوند چه می گویند ؟

گاز.

 

-8 وقتی که آب بخار می شود به چه شکلی در می آید ؟

گاز.

 

-9 مواد جامد چگونه به مایع تبدیل می شوند ؟

بر اثر گرما ( .ذوب شدن یخ و شکالت و کره. )

 

-10 مواد مایع چگونه به جامد تبدیل می شوند ؟

بر اثر سرما ( .تبدیل شدن آب به یخ. )

 

-11 چند ماده ی خوراکی جامد نام ببر ؟

شکر آجیل شکلات .

 

-12 چند ماده ی خوراکی مایع نام ببر؟

آب سرکه چای آبلیمو

 

-13 آیا مواد تغییر حالت می دهد ؟

بله .

 

چگونه ؟

بر اثر گرما و سرما مواد تغییر حالت می دهند.

 

-14 اگر یک ماده