فصل دوازدهم علوم دوم

فصل دوازدهم علوم دوم

 برای جشن آماده شویم -1 ماده یعنی چه ؟

تمام چیزهای اطراف ما ماده نام دارد .ماده جا می گیرد.

 

-2 چند ماده که در اطراف خود می بینی نام ببر؟

میز صندلی لباس مداد آب و.....

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن