فصل یازدهم علوم دوم

فصل یازدهم علوم دوم

 من رشد میکنم -1 دوره های مختلف زندگی را نام ببرید ؟

جنینی نوزادی کودکی نوجوانی جوانی میانسالی سالمندی(پیری)

 

-2 شما اکنون در کدام دوره ی زندگی خود قرار دارد ؟

کودکی.

ادامه مطلب ...
فصل دوازدهم علوم دوم

فصل دوازدهم علوم دوم

 برای جشن آماده شویم -1 ماده یعنی چه ؟

تمام چیزهای اطراف ما ماده نام دارد .ماده جا می گیرد.

 

-2 چند ماده که در اطراف خود می بینی نام ببر؟

میز صندلی لباس مداد آب و.....

ادامه مطلب ...
فصل سیزدهم علوم دوم

فصل سیزدهم علوم دوم

 بعد از جشن -1 مهمترین ماده ای که روی مواد مختلف تاثیر می گذارد ، چیست ؟

آب.

 

-2 مواد مختلف را چگونه نگهداری می کنند ؟

- بعضی مواد را در جای خشک نگهداری می کنیم.

- بعضی مواد را در جای خنک یا سرد نگهداری می کنیم.

- بعضی مواد را دور از نور نگهداری می کنیم و....

ادامه مطلب ...
فصل چهاردهم علوم دوم

فصل چهاردهم علوم دوم

 از گذشته تا آینده (نان) -1 اصلی ترین ماده ی غذایی کشور ما چیست ؟

نان

 

-2 مراحل تهیه نان را به ترتیب نام ببرید؟

1) درو کردن گندم

2) آسیاب کردن گندم و تهیه آرد.

3) خمیر کردن آرد

4) پختن خمیر در نانوایی

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن