درسنامه قواعد درس هفتم عربی نهم

درسنامه قواعد درس هفتم عربی نهم

 موصوف و صفت - مضاف و مضاف الیه موصوف ، اسمی است که برایش یک یا چند ویژگی می آوریم که صفت نامیده می شود. 

 

موصوف و صفت ترجمه
طالب مؤدب دانش آموزی با ادب
قمیص رخیص . پیراهن ارزان

 

در این جدول کلمه ی (مودب) به دانش آموز نسبت داده شده است و او را توصیف می کند 

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن