فصل هفتم علوم ششم

فصل هفتم علوم ششم

 ورزش و نیرو (2) 1- به نیروی جاذبه ی زمین گرانشی نیز گفته می شود

 

2- نیرویی که باعث جذب خرده های کاغذ به شانه می شود الکتریکی نام دارد .

 

3- هرچه از سطح زمین دور می شویم ، نیروی کشش زمین بر روی اجسام کمتر می شود

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن