فصل سیزدهم علوم نهم

فصل سیزدهم علوم نهم

 جانوران بی مهره 1- دانشمندان سلسله جانوران را در دو گروه اصلی مهره داران و بی مهره ها رده بندی میکنند که بیشتر جانوران در گروه بی مهره ها قرار می گیرند

 

2- سه خصوصیت جانوران را بنویسید ؟

1) سلول یوکاریوتی دارند

2) مصرف کنند

3) پرسلولی

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن