درس چهاردهم مطالعات اجتماعی هشتم

درس چهاردهم مطالعات اجتماعی هشتم

 میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی 1- چرا سلجوقیان در میان سه سلسله ترک تبار از اهمیت بیشتری برخوردار بودند؟

سلجوقیان هم به سبب تأثیری که در تحولات ایران و سایر سرزمین‌های اسلامی و هم به سبب وسعت قلمروشان، اهمیت بیشتری داشتند.

 

2- سلجوقیان تشکیلات حکومت خود را چگونه پایه‌گذاری کردند؟

سلجوقیان تشکیلات اداری و حکومتی خود را بر اساس تشکیلاتی که از سامانیان و غزنویان به جای مانده بود، پایه گذاری کردند. البته تشکیلات آن دوره‌ها نیز بر گرفته از نظام اداری و حکومتی ایران باستان بود و در هر دوره تغییراتی نیز در آن پدید می‌آمد.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن