سوالات متن درس یازدهم پیام های آسمانی هفتم

سوالات متن درس یازدهم پیام های آسمانی هفتم

 نماز جماعت 1-  دین اسلام از مؤمنان چه می خواهد؟

 ازمؤمنان می خواهد نه تنها درکارهایشان همیاری واتحاد داشته باشند، بلکه بسیاری ازعبادتهایشان را نیز به صورت گروهی انجام دهند .

 

2- امام رضا (ع) درباره ارزش نمازجماعت چه می فرماید؟

هررکعت نمازجماعت به اندازه دوهزار رکعت نماز که به تنهایی خوانده می شود ، ارزش دارد.

ادامه مطلب ...
گام به گام درس یازدهم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس یازدهم پیام های آسمانی هفتم

 نماز جماعت 

  جواب فعالیت کلاسی صفحه 117 پیام های آسمانی هفتم 

 

به نظر شما چرا پیامبر اکرم همه مردم حتی افراد نابینا را به شرکت در نماز جماعت تشویق می کرد

در دین اسلام بسیار زیاد به همبستگی و اتحاد و همیاری سفارش شده است و از مومنان خواسته شده است که در عبادات به صورت گروهی شرکت کنند. و از همین بابت ثواب زیادی دارد

ادامه مطلب ...
گام به گام درس دوازدهم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس دوازدهم پیام های آسمانی هفتم

 نشان عذت 

 

 جواب فعالیت کلاسی صفحه 128 پیام های آسمانی هفتم 

 

با دوستانتان در کلاس گفتگو کنید و نمونه های دیگری از این مراقبت های عاقلانه را بیان کنید .

۱) حفظ حجاب
۲) رفتن به حمام برای دوری از بیماری
۳) خواندن نماز و دوری از شیطان
۴) رانندگی با سرعت مطمئنه و حفظ سلامتی
۵) محافظت مواد غذایی و معدنی از فاسد شدن 

ادامه مطلب ...
سوالات متن درس دوازدهم پیام های آسمانی هفتم

سوالات متن درس دوازدهم پیام های آسمانی هفتم

 نشان عذت 1- دین اسلام چه کارهایی را حرام می داند ؟

دین اسلام هرکاری که مردان وزنان را به گناه اندازد ، حرام می داند

 

2- چه نوع پوشش ورفتارهایی در اسلام حرام است؟

الف) پوشیدن لباس های تنگ وبدن نما

ب) سخن گفتن با لحنی که دیگران را تحریک کند.

ج) پوشیدن لباس هایی که انسان را درجامعه انگشت نما کند.

د) انجام هر رفتاری که توجه نامحرمان را به سوی انسان جلب کند حرام است 

ادامه مطلب ...
سوالات متن درس سیزدهم پیام های آسمانی هفتم

سوالات متن درس سیزدهم پیام های آسمانی هفتم

 بر بال فرشتگان 1- پیامبر هدف بعثت و برانگیختنش را توسط خدا چه فرمود؟

خداوند مرا برای تعلیم وآموزش مردم فرستاده است. 

 

2- پیامبر خدا (ص) در چگونه جامعه ای برانگیخته شد؟

در جامعه ای که کسی به علم و دانش اهمیت نمی داد و تنها تعداد اندکی از مردم توانایی خواندن و نوشتن داشتند.

ادامه مطلب ...
گام به گام درس سیزدهم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس سیزدهم پیام های آسمانی هفتم

 بر بال فرشتگان  

 جواب فعالیت کلاسی صفحه 135 پیام های آسمانی هفتم

 

به نظر شما چرا پیامبر اکرم در مسجد، هم نشینی با گروهی را انتخاب کرد که به کسب علم و دانش بودند؟

در زمان پیامبر کسی به عللم و دانش اهمیت نمی داد و تنها تعداد اندمک از مردم از توانایی خواندن و نوشتن داشتند لذا پیامبر با هم نشینی با این گروه می خواستند اهمیت علم و دانش را نشان دهند و مردم به کسب آن سوق دهند.

ادامه مطلب ...
گام به گام درس چهاردهم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس چهاردهم پیام های آسمانی هفتم

 کمال همنشین  

 جواب فعالیت کلاسی صفحه 143 پیام های آسمانی هفتم 

 

با توجه به شعر بگویید دوستان و همنشینان چگونه بر یکدیگر تاثیر می گذارند ؟

 با توجه به شعر به این نکته می رسیم که دوستی و هم نشینی با افراد نیک ما را از فرش به عرش می رساند ما را همچون خودش

به سعادت کامیابی می رساند.

ادامه مطلب ...
سوالات متن درس چهاردهم پیام های آسمانی هفتم

سوالات متن درس چهاردهم پیام های آسمانی هفتم

 کمال همنشین 1- حضرت علی (ع) درباره ی انتخاب دوست چه میفرمایند؟

پیش از اینکه کسی را به دوستی برگزینی ، او را امتحان کن وگرنه بدون آنکه خودت بدانی به همنشینی با بدان گرفتار خواهی شد.

 

2- بنا به سخن امام صادق (ع) 2 ویژگی انتخاب دوست چیست؟

(1 رعایت اوقات نماز

(2 نیکی به هم نوعان در سختی و راحتی

ادامه مطلب ...
سوالات متن درس پانزدهم پیام های آسمانی هفتم

سوالات متن درس پانزدهم پیام های آسمانی هفتم

 مزودوران شیطان 1- چگونه انسان زندگی خود راتباه نموده و به بهشت خدا نمی رسد؟

رفتارهای ناپسند همچون دروغ گویی ، تنبلی،  غیبت و...... همانند میکروب به جان اخلاق ما می افتند و اگر دیر بجنبیم و با این عادت ها و رفتارهای نادرست مبارزه نکنیم ممکن است زندگی خود را تباه نماییم و به بهشت زیبای خدا نرسیم .

 

2-  شیطان چگونه ما را در رسیدن به رستگاری وبهشت جاویدان شکست می دهد؟

 به وسیله ی رفتارهای ناپسند اخلاقی ما ، به درون روحمان نفوذ می کند و در صورت مقابله نکردن ، ما را در دستیابی به رستگاری و بهشت  جاویدان شکست می دهد.

ادامه مطلب ...
گام به گام درس پانزدهم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس پانزدهم پیام های آسمانی هفتم

 مزدوران شیطان  

جواب فعالیت کلاسی صفحه 154 پیام های آسمانی هفتم 

 

توضیح دهید در هر یک از موارد زیر عجله و شتاب چه نتایج خوب یا بدی را به دنبال دارد؟

پاسخ به سوالات امتحانی:

در امتحانات عجله باعث میشود که تمرکز بر روی سوالات نداشته باشیم در نتیجه نمیتوان از تمام توانایی خود در پاسخگویی به سوالات استفاده کنیم.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن