فصل چهارم علوم ششم

فصل چهارم علوم ششم

 سفر به اعماق زمین 1- بهترین راه برای به دست آوردن اطلاعات از درون زمین چیست ؟ 
مطالعه ی امواج لرزه ای

 

2- چند مورد از لرزش اجسام را نام ببرید
لرزش تلفن همراه ، لرزش آب به دلیل انداختن سنگ درون آن ، لرزش شیشه های خانه بر اثر عبور کامیون از کوچه و خیابان ، لرزش شیشه ها بر اثر رعد و برق ، ایجاد لرزش بر اثر کندن خیابان توسط درل صنعتی و ...

ادامه مطلب ...
فصل ششم علوم ششم

فصل ششم علوم ششم

 ورزش و نیرو (1) 1- چه موقعی حرکت جسم تغییر می کند ؟

هر وقت به آن نیرویی وارد شود .

 

2- نیرو حاصل چیست ؟

حاصل اثر متقابل دو جسم برهم است .

ادامه مطلب ...
فصل هفتم علوم ششم

فصل هفتم علوم ششم

 ورزش و نیرو (2) 1- به نیروی جاذبه ی زمین گرانشی نیز گفته می شود

 

2- نیرویی که باعث جذب خرده های کاغذ به شانه می شود الکتریکی نام دارد .

 

3- هرچه از سطح زمین دور می شویم ، نیروی کشش زمین بر روی اجسام کمتر می شود

ادامه مطلب ...
فصل هشتم علوم ششم

فصل هشتم علوم ششم

 سفر انرژی 1- نفت دارای چه صورتی از انرژی است ؟

شیمیایی


2- آب پشت سد ، دارای چه نوع انرژی است ؟

ذخیره ای

 

3- چوب مقداری انرژی شیمیایی دارد که در هنگام سوختن آزاد می شود .

درست

ادامه مطلب ...
فصل نهم علوم ششم

فصل نهم علوم ششم

 خیلی کوچک خیلی بزرگ 1- در بدن انسان 50 تا 75 میلیون سلول دارد .

 

2- مخمر نوعی قارچ تک سلولی است 

 

3- فردی به نام رابرت هوک اولین میکروسکوپ را ساخت .

ادامه مطلب ...
فصل دهم علوم ششم

فصل دهم علوم ششم

 شگفتی های برگ 1- بیشترین مقدار سبزینه در برگ ها ذخیره شده است

 

2- محل غذاسازی گیاه برگ است

 

3- سوراخ های بسیار ریزی که در پوسته نازک پوشاننده و روی برگ ها است چه نام  دارد ؟

روزنه

ادامه مطلب ...
فصل یازدهم علوم ششم

فصل یازدهم علوم ششم

 شگفتی های برگ 1- بیشترین مقدار سبزینه در برگ ها ذخیره شده است

 

2- محل غذاسازی گیاه برگ است

 

3- سوراخ های بسیار ریزی که در پوسته نازک پوشاننده و روی برگ ها است چه نام  دارد ؟

روزنه

ادامه مطلب ...
فصل دوازدهم علوم ششم

فصل دوازدهم علوم ششم

 جنگل برای کیست؟ 1- زنجیره ی غذایی چیست؟

به رابطه ی غذایی یک تولید کننده و چند مصرف کننده گفته می شود .

 

2- شبکه غذایی را تعریف کنید ؟

به ارتباط غذایی چند زنجیره غذایی با یکدیگر گفته می شود .

ادامه مطلب ...
فصل سیزدهم علوم ششم

فصل سیزدهم علوم ششم

 سالم بمانیم 1-چرا پزشک به فرد سرما خورده توصیه می کند از دست دادن یا روبوسی با دیگران پرهیز کند اما چنین توصیه ای برای فردی که دیابت (بیماری قندی) دارد نمی کند؟

زیرا سرما خوردگی بیماری واگیر است و بیماری اش به دیگران سرایت می کند اما بیماری قندی واگیر نیست و به دیگران سرایت نمی کند.

 

2-بیماری واگیر چیست؟

بیماری هایی که می توانند از فردی به فرد دیگر منتقل شوند بیماری های واگیر نامیده می شوند.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن