فصل سیزدهم علوم دوم

فصل سیزدهم علوم دوم

 بعد از جشن -1 مهمترین ماده ای که روی مواد مختلف تاثیر می گذارد ، چیست ؟

آب.

 

-2 مواد مختلف را چگونه نگهداری می کنند ؟

- بعضی مواد را در جای خشک نگهداری می کنیم.

- بعضی مواد را در جای خنک یا سرد نگهداری می کنیم.

- بعضی مواد را دور از نور نگهداری می کنیم و....

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن