سوالات متن درس پنجم پیام های آسمانی هفتم

سوالات متن درس پنجم پیام های آسمانی هفتم

 پیامبر رحمت 1- مفهوم آیه ( انک لعلی خلق عظیم ) چیست ؟

اخلاق پیامبر را بسیار نیکو معرفی میکند

 

2- عبارت ( پیامبر را آزار می داد ومسخره اش می کرد ولی وقتی مریض شد پیامبر به عیادتش رفتند) بیانگر کدام ویژگی اخالقی پیامبر است.

بزرگواری ومحبت.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن