درس هشتم مطالعات اجتماعی پنجم

درس هشتم مطالعات اجتماعی پنجم

 راهها و حمل و نقل (1) 1- راهها چه نیازهایی از مردم را رفع می کنند؟

راه برای جابجایی مردم و بردن کالا از جایی به جایی لازم است.

 

2- وسایل حمل و نقل به چه وسایلی می گویند؟

به وسایلی که مردم و کالاها را جابجا می کنند، وسایل حمل و نقل می گویند.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن