فصل چهارم علوم هشتم

فصل چهارم علوم هشتم

 تنظیم عصبی 

 

1- هماهنگی و تنظیم دستگاه های بدن در شرایط مختلف به چند صورت انجام می شود ؟
به دو صورت عصبی و شیمیایی
 
2- دستگاه عصبی از چند بخش تشکیل شده است ؟
از دو بخش :
دستگاه عصبی مرکزی و دستگاه عصبی محیطی
ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن