درس دوم مطالعات اجتماعی چهارم

درس دوم مطالعات اجتماعی چهارم

 اینجا محله ماست 1- مردم یک محله برای برگزاری نماز جماعت در کجا جمع می شوند؟

در مسجد محله

 

2- مردم در مسجد چگونه نماز جماعت برگزار می کنند؟

مردم در مسجد پشت سر امام جماعت در صف های منظم رو به قبله می ایستند و نماز می خوانندد و امدام جماعدت جلوتر از همه در محلی به نام محراب قرار می گیرد.

ادامه مطلب ...
درس سوم مطالعات اجتماعی چهارم

درس سوم مطالعات اجتماعی چهارم

 نقشه محله ما - 1 نقشه چگونه تهیه میشود؟

برای تهیه نقشه از عکس هوایی استفاده میشود. عکس هوایی را با هواپیما از باالی زمین میگیرند.

 

-2 عکس هوایی چگونه گرفته میشود؟

از بالای زمین با هواپیما

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن