درس دوم مطالعات اجتماعی سوم

درس دوم مطالعات اجتماعی سوم

 من بزرگ تر شده ام 1- دو مورد از تغییرات بدنتان از زمان تولّدّ تاکنون را نام ببرید؟
وزن ما بیشتر و قدمان بلند تر شده است.

 

2- وقتی متولّدّ شدید، به چه نوع غذایی نیاز داشتید؟
فقط شیر مادر

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن