سوالات متن فصل دوم علوم هفتم

سوالات متن فصل دوم علوم هفتم

 اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن 1- یک مرحله مهم برای جمع آوری اطلاعات را نام ببرید ?
 اندازه گیری 
 
2- اندازه گیری چه کمکی به ما میکند ?
باعث می شود مقدار آن جسم را از لحاظ اندازه ، مقدار بزرگی و کوچکی ، بلندی و کوتاهی و غیر بدانیم و با دیگر اجسام مقایسه کنیم
ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن