درس اول مطالعات اجتماعی چهارم

درس اول مطالعات اجتماعی چهارم

 همسایه ما 1- محله چیست ؟

محلّه قسمتی از یک شهر یا روستاست که در آن گروهی از مردم در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند.

 

2- رفتار همسایه ها با هم چگونه باید باشد ؟

1) باید از حال یکدیگر با خبر باشند 

2) به یکدیگر کمک کنند

3) با هم مهربان باشند

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن