درس یازدهم مطالعات اجتماعی هفتم

درس یازدهم مطالعات اجتماعی هفتم

 تنوع آب و هوای ایران 1- زیستگاه (زیست بوم ) چیست؟

به منطقه بزرگی که در آن مجموعه ای از گیاهان و جانوران خاص زندگی می کنند، زیستگاه (زیست بوم) می گویند.

 

2- مهمترین عاملی که موجب گوناگونی وتنوع زیستگاه ها در کشور شده چیست؟

تنوع آب و هوایی

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن