فصل پانزدهم علوم نهم

فصل پانزدهم علوم نهم

 با هم زیستن 1- بوم سازگان را تعریف کنید ؟

عوامل زنده و غیرزنده محیط و تأثیرهایی که بر هم می گذارند سیستمی به نام بوم سازگان را می سازند

 

2- سه عامل غیر زنده و دو عامل زنده در بوم سازگان را بنویسید ؟

عوامل غیر زنده :

هوا ، خاک ، نور خورشید 

عوامل زنده :

گیاهان ، جانوران

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن