فصل سوم علوم چهارم

فصل سوم علوم چهارم

 انرژی نیاز هر روز ما 1-انرژی چیست؟

انرژی توانایی انجام دادن کاراست.

 

2-چند نوع انرژی نام ببرید.

انرژی حرکتی-انرژی نورانی- انرژی صوتی- انرژی گرمایی –انرژی بادی –انرژی آبی-انرژی الکتریکی –انرژی هسته ای و...

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن