درس چهاردهم مطالعات اجتماعی هفتم

درس چهاردهم مطالعات اجتماعی هفتم

 منبع آب و خاک 

 1- انسان آب مورد نیاز خود را چگونه تأمین می کند ؟

آبهای سطحی (رود ها)

آبهای زیرزمینی (چاه، چشمه و قنات)

 

2-چرا ایران با کمبود آب مواجه است؟

رشته کوههایی چون البرز وزاگرس مانند دیواری مانع از نفوذ رطوبت به قسمتهای داخلی ایران می شود. که در مجموع میانگین بارش سالانه در ایران حدود 230 میلیمتر است.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن