درس پنجم هدیه های آسمانی دوم

درس پنجم هدیه های آسمانی دوم

 وضو می گیریم 1- ما برای چه کارهای وضو می گیریم؟

1) برای نماز خواندن

2) برای قرآن خواندن

3) برای رفتن به مسجد.

 

2- مراحل وضو گرفتن را به ترتیب توضیح دهید؟

مرحله اول :

نیت میکنیم

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن