درس هفدهم مطالعات اجتماعی چهارم

درس هفدهم مطالعات اجتماعی چهارم

نواحی آب و هوایی ایران -1 چرا نواحی آب و هوایی در همه جای ایران یکسان نیست؟

کشور ما ایران، کشور پهناوری است. برخی جاهای آن کوهستانی و برخی پست و کم ارتفاع اند. بخشهایی از سرزمین ایران در کنار دریا واقع شده اند و بخش های وسیعی از دریا فاصله دارند؛ بنابراین، نوع آب و هوا در همه جا یکسان نیست.

 

-2 چند ناحیه ی آب و هوایی در ایران وجود دارد؟ 

ناحیه ی معتدل و مرطوب خزری، ناحیه ی معتدل و نیمه خشک کوهستانی، ناحیه ی گرم وخشک داخلی، ناحیه ی گرم و شرجی سواحل جنوب

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن