درس هشتم پیام های آسمانی نهم

درس هشتم پیام های آسمانی نهم

 همدلی و همراهی 1- دوست خوب و دوست بد در این درس به چه تشبیه شده است ؟

دوست خوب :

 نزدیکتر از خویشان – بهترین سرمایه و اندوخته – عامل زنده شدن روح و روان انسان

دوست بد :

 پاره ایی از آتش – ترسناک تر از هر چیز – شمشیری زیبا امّا زهرآلود

 

2- چگونه ممکن است یک دوست خوب باشد و یا پاره ایی از آتش ؟

 دوست خوب راهنمای انسان بسوی خوبی هاست و بهترین سرمایه برای انسان است ولی دوست ناباب آتش است و انسان را به گمراهی و هلاکت می رساند

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن