درس نوزدهم مطالعات اجتماعی چهارم

درس نوزدهم مطالعات اجتماعی چهارم

 از محیط زیست مراقبت کنیم -1 زیستگاه چیست؟

هر موجود زنده ای در ناحیه خاصّی زندگی میکند که زیستگاه آن موجود نام دارد.

 

-2گیاهان برای تهیّه غذای خود به چه چیزهایی نیاز دارند؟

نور خورشید، خاک و آب

 

-3 جانوران از نظر غذایی به چند دسته تقسیم میشوند؟

گوشتخوار گیاهخوار

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن