درس سوم پیام های آسمانی نهم

درس سوم پیام های آسمانی نهم

 راهنمایان الهی -1 ساختمان شخصیت انسانها با چه چیزهایی ساخته می شود؟

 اعتقادات – اخلاق – رفتار

 

2- الگوی مناسب برای ساختن شخصیت ما چه کسانی می توانند باشند؟

پیامبران و امامان

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن