درس سوم هدیه های آسمانی چهارم

درس سوم هدیه های آسمانی چهارم

 ما به مسجد میرویم 1 – اولین مسجدی که پیامبر ساخت کجا بود و چه نام داشت ؟

نزدیک شهر مدینه و قبا نام داشت

 

2 – مسجد دیگری که پیامبر در شهر مدینه ساخت چه بود ؟

مسجد النبی یا مسجد پیامبر

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن