درس سوم مطالعات اجتماعی هشتم

درس سوم مطالعات اجتماعی هشتم

 ساختار و تشکیلات دولت 1. نوع حکومت کشور ما چیست و چگونه اداره می‌شود؟

حکومت کشور ما جمهوری اسلامی است که به وسیله سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه، زیر نظر مقام رهبری اداره می‌شود.

 

2. رئیس قوه مجریه یا رئیس دولت کیست و چه مسئولیتی دارد؟

قوه مجریه همان دولت و سازمان‌های وابسته به دولت است. رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور نام دارد که پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن