فصل سوم علوم نهم

فصل سوم علوم نهم

 به دنبال محیطی بهتر برای زندگی 

 

1- انسانها با مصرف بی رویه و غیرمنطقی منابع سبب برهم خوردن چرخه طبیعی شده اند .

 

2- چند نمونه از چرخه های طبیعی را نام ببرید ؟

1) چرخه کربن

2) چرخه آب

3) چرخه سنگ

4) چرخه گیاهان

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن