درس دوم هدیه های آسمانی ششم

درس دوم هدیه های آسمانی ششم

 بهترین راهنمایان 1- راهنمایان اصلی و حقیقی ماچه کسانی هستند؟ 

کسانی که خدای مهربان آنها را انتخاب کرده است. پیامبران و امامان بهترین راهنمایان ما هستند.

 

2- پیامبر کیست؟ 

کسی است که از سوی خدا انتخاب شده است. او "پیام" خدا را برای مردم می آورد و آنها را به پرستش خدای یگانه دعوت می کند.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن