درس دوازدهم مطالعات اجتماعی هفتم

درس دوازدهم مطالعات اجتماعی هفتم

 حفاظت از زیستگاه های ایران 1- علت تنوع زیاد گونه های گیاهی وجانوری در ایران چیست؟

 شرایط جغرافیایی ایران

 

2- چند گونه گیاهی در ایران شناسایی شده است؟

حدود 9000 گونه

 

3- چند گونه حشره در ایران تخمین زده می شود؟

حدود 60000 گونه

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن