فصل دوازدهم علوم چهارم

فصل دوازدهم علوم چهارم

 گوناگونی گیاهان 1- به چه گیاهانی تک لپه وبه چه گیاهانی دولپه گفته می شود؟

به گیاهانی که دانه ی یک قسمتی دارندتک لپه وبه گیاهانی که دانه ی دوقسمتی دارند،دو لپه گفته می شود.

 

2-آیاهمه ی گیاهان تک لپه ودولپه گل دارند؟

بله

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن