درس دهم مطالعات اجتماعی پنجم

درس دهم مطالعات اجتماعی پنجم

 کشور ما چگونه اداره می شود؟ 1- مهمترین وظایف حکومت ها چیست؟

الف) وضع قوانین و مقررات برای اداره ی کشور

ب) تامین وسایل رفاه و آسایش مردم و پیشرفت کشور مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ایجادشغل، ساختن جاده و پل و .....

پ) رسیدگی به شکایتها و حل اختلافات مردم

ت) خفظ امنیت و جلوگیری از کار کسانی که قانون و مقررات را رعایت نمی کنند.

ج) دفاع از کشور در مقابل حمله ی دشمن

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن