درس دوازدهم علوم پنجم

درس دوازدهم علوم پنجم

 از ریشه تا برگ 1- تار کشنده چیست ؟

روی ریشه ، تارهای نازک وجود دارد که به آنها تار کشنده می گویند ؛ که آب و مواد محلول در خاک را می گیرند و در اختیار گیاه می گذارند

 

2- کار آوند چیست ؟

آوردن آب از ریشه در قسمت‌های بالای گیاه یعنی ساقه و برگ می‌برند . آنها در برگ ، رگبرگ را به وجود می‌آورند

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن