آموزش حروف الفبا با شعر

 

آ اول آفتابه صبح شده وقت کاره

ب اول بلبله جاش تو درخت و گله

پ اول پلنگه که حیوونی زرنگه

ت اول تربچه که گرده مثل بقچه

ث اول ثریاست ستاره ای در هواست

ادامه مطلب ...

کلمات مهم کتاب فارسی اول

کلمات مهمّ ِ کتاب فارسی اوّل ابتدایی

تاب - سوت

ت   تـ

ثریّا باعث ثانیه مثل کثیف اثر - مبعث

ث   ثـ

حلزون  -  احساس -  حرکت  - صبح حیوان حوله تمساح حمّام  محمّد  خوش حال

ح    حـ

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن